Fowòm vityèl sou transfòmasyon Medford Square 

30 mas 2023, 6pm

Nou te tande kominote Medford Square la sou espwa ak vizyon pou lavni Square la. Nan fowòm sa a, nou pral revize priyorite devlopman yo epi rasanble opinyon sou konpwomi yo pou nou ka avanse nan objektif pwojè sa a—pou nou ekri kritè devlopman pou twa pakin  yo epi avanse ak transfòmasyon Square la.

Enskri isit la: mapc.ma/medfordsquare 

Ou prefere pale an pèsòn ? Vini nan jounen pòt ouvè a

30 Mas, 1:30-3:30 pm, Sant pou moun Aje

rè biwo – Dat ak lokasyon anba a:

  • Orè biwo #1, Sant pou moun aje nan dat 4 Avril de 1-3pm 
  • Orè biwo #2, Bibliyotèk Vil Medford la (Medford Public Library) nan dat 13 Avril de 4-6 pm 

Join nou pou lè biwo kote anplwaye yo ap disponib pou diskite sou pwojè Transforming Medford Square la.

Si w bezwen yon akomodasyon rezonab pou w patisipe nèt nan evènman sa yo, tanpri kontakte Yvette Niwa anvan 27 mas pa imèl nan yniwa@medford-ma.gov oswa telefòn nan (781) 393-2480 pou diskite sou bezwen ou genyen pou w jwenn aksè. Vil la ap fè tout sa li kapab pou satisfè tout demann pou aranjman rezonab