V Diễn đàn trực tuyến về Chuyển Đổi Quảng Trường Medford

6 giờ chiều ngày 30 tháng 3

Chúng tôi đã nghe được ý kiến từ cộng đồng Quảng Trường Medford về những hy vọng và tầm nhìn tương lai của Quảng Trường. Trong diễn đàn này, chúng tôi sẽ xem xét các ưu tiên phát triển và thu thập ý kiến đóng góp về những đánh đổi để chúng ta có thể tiến tới mục tiêu của dự án này — soạn thảo các tiêu chí phát triển cho ba bãi đậu xe của thành phố và tiến tới chuyển đổi Quảng Trường này.

Ghi danh tại đây: mapc.ma/medfordsquare

Muốn trò chuyện trực tiếp? Hãy tham gia Buổi Tham Quan Cho Công Chúng của chúng tôi

Lúc 1:30-3:30 chiều ngày 30 tháng 3 tại Senior Center (101 Riverside Avenue)

Giờ Làm Việc – Ngày và địa điểm dưới đây: 

  • Giờ làm việc #1, Medford Senior Center từ 1-3 chiều ngày 4 tháng 4  (101 Riverside Avenue)
  • Giờ làm việc #2, Medford Public Library từ 4-6 chiều ngày 13 tháng 4 (111 High Street)

Đến để thảo luận cùng nhân viên chúng tôi trong giờ làm việc khi về dự án Chuyển Đổi Quảng Trường Medford

Nếu quý vị yêu cầu phương tiện hỗ trợ hợp lý để có thể tham gia đầy đủ các sự kiện này, vui lòng liên hệ cô Yvette Niwa trước ngày 37 tháng 3 qua email tại địa chỉ yniwa@medford-ma.gov hoặc điện thoại theo số (781) 393-2480 để thảo luận về các nhu cầu giúp quý vị tiếp cận dịch vụ. Thành Phố sẽ nỗ lực hết mình để có thể thỏa mãn tất cả các yêu cầu về phương tiện hỗ trợ hợp lý.